Projekt pt.: Ekopark – projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Ryńskim Dworze finansowany jest z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Mając na względzie konieczność znalezienia rozwiązania powyższego problemu jako cel główny projektu przyjęto: ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Parku.

Cel projektu jest zgodny z celem tematycznym 6. Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej:

1/ Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami,

oraz celem szczegółowym,

2/ Lepsze mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie.

Celem projektu są następujące efekty ekologiczne:

 • zachowanie różnorodności biologicznej oraz złożoności układów ekologicznych w ekosystemie leśnym parku,
 • zabezpieczenie przed degradacją i zanikaniem gatunków, populacji i zoocenoz o charakterze naturalnym, w szczególności gatunków o dużej randze ekologicznej i prawnej (gatunki prawnie chronione) wraz z ich siedliskami,
 • zwiększenie liczebności gatunków rzadkich i zagrożonych oraz unikatowych populacji lokalnych o dużej randze faunistycznej dla rekonstrukcji naturalnych procesów ekologicznych.

Przewidywane do uzyskania efekty ekologiczne projektu:

 • wzrost poziomu bioróżnorodności,
 • renowacja i pielęgnacja terenów objętych sukcesją drzew i krzewów,
 • stworzenie ścieżki edukacyjnej dotyczącej gatunków roślin i zwierząt znajdujących się na terenie Parku, sporządzenie tablicy informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów oraz prezentacja oświetlenia solarnego,
 • udostępnienie rezultatów projektu uczniom, mieszkańcom oraz turystom,
 • stworzenie miejsca realizacji celów Stowarzyszenia.

Wartość projektu ogółem – 464 417,85 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich – 382 878,44 PLN

Całość założenia parkowego zaprojektowana została przez dr Inż. Martę Akinczę oraz mgr inż. Joannę Ołdziej przy współpracy architekta Jerzego Walaska.

Wprowadzone ciągi komunikacyjne, poprzez wytyczenie ścieżek zgodnych ze stylem krajobrazowym – łagodne łuki, miękkie linie wzbudziły zaciekawienie firm z branży budowlanej co przyczyniło się do wyłonienia cenionego wykonawcy, firmy HUSKATLEN Robert Borzymowski z gminy Mrągowo.

Do  wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego zaproszona i wyłoniona została firma z Mrągowa RUDZIŃSKI-OGRODY Karol Rudziński, która zadba o uzupełnienie istniejącej roślinności, głównie krzewów. „Mrągowo i jego okolice są naszym głównym obszarem działania, więc cieszymy się, że dla zrealizowania ciekawego projektu nie musimy wybierać się na koniec świata!” – Izabela Rudzińska.

Projekt pt.: Ekopark – projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Ryńskim Dworze zakłada:

 • zachowanie różnorodności biologicznej oraz złożoności układów ekologicznych w ekosystemie leśnym parku;
 • zabezpieczenie przed degradacją i zanikaniem gatunków, populacji i zoocenoz o charakterze naturalnym, w szczególności gatunków o dużej randze ekologicznej i prawnej (gatunki prawnie chronione) wraz z ich siedliskami;
 • zwiększenie liczebności gatunków rzadkich i zagrożonych oraz unikatowych populacji lokalnych o dużej randze faunistycznej dla rekonstrukcji naturalnych procesów ekologicznych.

Realizacja założeń projektowych pozwoli na rozwiązanie większości problemów z którymi obecnie boryka się Stowarzyszenie. Obszar Parku stanie się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i turystów. Eliminacja chorych i tym samym niebezpiecznych drzew, nowe nasadzenia, ochrona istniejących cennych przyrodniczo obiektów pozwoli na wykorzystanie Parku do celów dydaktycznych. Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez modernizację ścieżek, w tym dydaktycznych, ochroni już istniejące, cenne przyrodniczo, siedliska i gatunki.

W ramach projektu pt. Ekopark – projekt rewaloryzacji zabytkowego parku w Ryńskim Dworze Stowarzyszenie przeprowadzi kampanie informacyjno-edukacyjne związane z edukacją ekologiczną w zakresie przedmiotu projektu oraz osiągniętych rezultatów. W ramach projektu zostaną przygotowane tablice informacyjne oraz gablota, w której przedstawiane będą tematy środowiskowe typu OZE. Tablice informacyjne dostarczą wiadomości na temat historii i stanu istniejącego parku, informacji przyrodniczych,  powiązanych z naturalnymi siedliskami roślinnymi i zwierzęcymi występującymi w parku, oraz informacji w zakresie ochrony bioróżnorodności. Przełoży się to na rozwój wiedzy na temat konieczności zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego.

Stowarzyszenie planuje organizację działań edukacyjnych, edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych na terenie parku w celu poszerzenia świadomości społecznej dotyczącej zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego w oparciu o korzyści wypływające ze stosowania instalacji fotowoltaicznych działających wyłącznie w oparciu o odnawialne źródło energii, czyli promieniowanie słoneczne. Działalność informacyjno-edukacyjna i demonstracja oświetlenia opartego na energii słonecznej przyczyni się do rozwoju OZE w Polsce.

Umiejscowienie tablic dydaktycznych o tematyce związanej z występującą w rejonie fauną i florą oraz wartością krajobrazową okolicy przyczyni się do wzmocnienia postaw ekologicznych mieszkańców, uczniów i turystów. Zostaną stworzone warunki do wykorzystania terenów zielonych przez mieszkańców Ryńskiego Dworu poprzez wzbogacenie różnorodności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *