Stowarzyszenie Masurian Lakes Legacy powstało, by umożliwić pełne poznanie unikalnych walorów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i pokochanie tej ziemi tak zniewalająco pięknej i tak okrutnie doświadczonej przez historię.

Stowarzyszenie wyznacza sobie jako zadania:  

  • Podejmowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej reklamującej walory turystyczne, sportowe, przyrodnicze, kulturowe i regionalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w Polsce; promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
  • Upowszechnianie myśli ekologicznej (przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym i szkoleniowym); chronienie dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie jego niszczeniu; rozwijanie ochronnego parasola ekologii nad roślinami i zwierzętami żyjącymi na tych unikatowych terenach; zbudowanie ekologicznego, pokazowego domu mieszkalnego służącego jako dom pracy twórczej.

Historia i pamiątki przeszłości

  • Organizowanie i pogłębianie współpracy między narodami związanymi z Krainą Wielkich Jezior Mazurskich w celu przywrócenia do świetności tego wyjątkowego w Europie, wielokulturowego regionu; zjednoczenie działań ludzi i organizacji na rzecz odbudowy dziedzictwa kulturowego; utworzenie muzeum historii regionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;  stworzenie plenerowej imprezy typu światło-dźwięk o tematyce związanej z historią Krainy Wielkich Jezior Mazurskich; rewitalizację zabytkowych, nieczynnych założeń cmentarnych; kompleksową rewitalizację zabytkowych parków i ogrodów.

3. Ludność – etniczne i kulturowe korzenie współczesnych mieszkańców Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

  • poznanie ludzi, którzy zamieszkiwali i zamieszkują te tereny,
  • podjęcie  działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
  • poznanie cech kultury regionu,
  • przywołanie, podtrzymywanie i upowszechnianie wielowiekowej tradycji narodowej i etnicznej, pielęgnowanie polskości; rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; zachowanie ciągłości kultury mazurskiej  i uczynienie jej fragmentem kultury polskiej i europejskiej; pielęgnowanie języka regionalnego.
  • problemy współczesnego społeczeństwa Mazur.

Profesor Andrzej Sakson, znawca problematytki mazurskiej i pruskiej, zauważa, że z upływem lat następuje kształtowanie się nowych więzi społecznych na  płaszczyźnie kulturowo-językowej – przyjęcie przez ogół mieszkańców Mazur wzorów kulturowych i języka ogólnopolskiego wskutek oddziaływania szkoły, prasy, radia, telewizji, kościoła. Więzi te tworzą się też wskutek tworzenia wspólnych grup interesu  czy powstawania organizacji społecznych i politycznych oraz wskutek zawierania małżeństw przez przedstawicieli różnych grup społecznych i wychowywania dzieci w nowym duchu. Istnieją jednak też procesy negatywne, np. stała emigracja ludności rodzimej za Odrę, odpływ osadników  z Polski centralnej do ich dawnych siedzib i brak następców w gospodarstwach prowadzonych przez starszych rolników. Wskutek upadku realnego socjalizmu i tworzenia nowego systemu gospodarczego oraz politycznego, z jednej strony wzrosła dostępność do różnych towarów, z drugiej pojawiły się dotychczas nieznane na taką skalę zjawiska, jak: masowe bezrobocie, korupcja, ubóstwo czy wykluczenie dużych grup społecznych, słaby rozwój gospodarczy, ograniczony dostęp do dóbr kultury.

  • pomoc w zintegrowaniu tej społeczności, w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, współpracę z miejscową  administracją samorządową; zapewnienie zatrudnienia ludziom z regionu; udział w regulacji i normalizacji życia ludności rodzimej.